Styra och leda framtidens välfärd, 9-10 januari 2020, Göteborg

Välkomna till den tredje upplagan av konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2020.Ledande företrädare, både politiker och tjänstemän, för såväl kommuner som landsting är välkomna till möten med forskare och kollegor från hela landet.

I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Sunt arbetsliv har vi nu börjat planeringen för en ny spännande konferens.

Varför inte ta med hela ledningsgruppen till Göteborg? Vi planerar ett paketerbjudande för er som vill ta chansen att hela ledningsgruppen skall få tillfälle att gå på seminarier, träffa forskare och tillsammans kunna resonera kring vad intrycken från konferensen betyder för det framtida ledningsgruppsarbetet.

Planeringen av 2020 års upplaga av konferensen pågår och låt oss presentera några tankar som kommer att ligga till grund för konferensens program.

Konferensens tänkta teman

Trender kommer och går men vad är det som består?

Offentlig sektor erbjuds på konsultmarknaden olika typer av koncept, verktyg och tankar kring nya ledningsfilosofier. Ofta har de en förhållandevis kort livslängd innan de trängs undan av nya erbjudanden. Offentlig sektor utvecklas hela tiden, men vad är det som i grunden påverkar utvecklingen. Hur viktig är den strategiska ledningen för utvecklingen och hur mycket styrs av faktorer som varken ledningen eller personal kan påverka?

Vi kommer att bjuda in forskare som har studerat offentlig sektors utveckling under många år och ledare för offentlig sektor som medvetet och långsiktigt driver utvecklingen i sina organisationer. Syftet är att stärka er kompetens i arbetet med utveckling av styrmodeller och göra er tryggare i era relationer med aktörerna på den marknad för nya idéer och koncept som löpande utvecklas. 

Digitalisering som verktyg för verksamhetsutveckling

Ett av många sätt att utveckla och effektivisera verksamheten är att införa olika typer av digitala tekniker, ofta kallad digital transformation. Men den digitala tekniken måste samverka med andra metoder för att utveckla en verksamhet. Det gäller alltså att få flera metoder och tekniker att samverka, och framförallt att undvika att de motverkar varandra.
Olika aspekter av den digitala transformationen är hur den påverkar myndighetsutövning som rättssäkerhet, och inte minst hur den påverkar arbetsmiljön för chefer och medarbetare.

Vi kommer att bjuda in kommuner som kommit en bra bit på väg för att ta del av deras erfarenheter. Även forskare som studerat frågan ur olika perspektiv kommer att bjudas in.

Kompetensutveckling är inte bara kurser

Kompetens är en kombination av kunskap och en vilja att utnyttja den. I grunden handlar det om att både arbetsgivare och anställda inser att det finns en gemensam vilja att hela tiden utvecklas och att detta får konsekvenser.
Frågor om vilka typer av kunskaper och kompetenser som krävs för att klara av dagens, och morgondagens, uppdrag i kombination med svårigheter att rekrytera och behålla personal är högaktuella för många.
Att organisera verksamheter som ger möjligheter till kommunikation både horisontellt och vertikalt, mellan enheter, skapar också möjlighet till att bygga förtroenden och tillit. Det finns en osynlig kedja mellan god förvaltning och organisering, välfungerande chefer, nöjda medarbetare och en kvalitativ verksamhet. Men hur gör man?

Vi bjuder in representanter för förvaltningar som tänker nytt och forskare som under många år har studerat villkoren för chefer och medarbetare och hur dessa villkor styr deras handlande. 

Målgrupper

Konferensens ambition är att kunna koppla aktuell svensk forskning inom olika områden med pågående utvecklingsprojekt inom svensk välfärd och vänder sig till:

  • Politiker inom stat, regioner/landsting och kommuner.
  • Högre tjänstemän som ex kommundirektörer, utvecklingschefer och ekonomichefer, gärna tillsammans med hela ledningsgruppen.
  • Högre tjänstemän inom HR, ex HR-direktörer
  • Ledande företrädare för företagshälsovård
  • Forskare
  • Professionsföreningar
  • Ledande företrädare för arbetsmarknadens parter inom offentlig sektor
  • Ledande företrädare för brukarorganisationer

Konferensen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sveriges Kommuner och Landsting och Sunt arbetsliv (fler organisationer kan tillkomma).

Tid: 9-10 januari 2020

Plats: Handelshögskolan i Göteborg.

Mer information

Denna sida kommer successivt att uppdateras.

Frågor mm kan ni skicka till: anders.ostebo@gu.se