Medverkande

Huvudtalare

Louise Bringselius 120x120Louise Bringselius är forskare, författare och föreläsare inom organisation och förvaltning. Hon är docent och lektor i företagsekonomi (organisation & ledning) vid Lunds universitet. Hennes främsta forskningsområden är styrning och utvärdering i offentlig sektor, kultur och ledarskap (inkl karriärvägar, kommunikation, organisation) samt moden och diskurser i samhälle och förvaltning. Louise Bringselius är också Forskningsledare i Tillitsdelegationen. Framtidens styrning och ledning av välfärdssektorn kommer vara nära, personlig och tillitsbaserad, hävdar Louise Bringselius. Här ligger fokus på att utveckla kreativa lösningar anpassade till medborgares olika behov, genom att skapa flexibilitet och engagemang i mötet mellan brukaren och medarbetaren i välfärdssektorn. Louise Bringselius berättar mer om denna utveckling, vilka trender den knyter an till och vad den nya, tillitsbaserade styrningen innebär i praktiken.

Annika Härenstam120x120Annika Härenstam är professor emerita vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och verksam vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Annika Härenstam forskar om chefskap, arbetets organisering, genus och arbetsmiljö. Hon kommer att tala om allas rätt till god arbetsmiljö och jämställda villkor i arbetslivet. Ändå finns det stora skillnader. Att jämföra kvinnor och män ger inte användbar kunskap för att organisera för jämställda, hälsosamma och välfungerande arbetsplatser. Problematiska arbetsmiljöer i kvinnodominerade sektorer som äldreomsorg påverkar männen negativt också. Vi behöver kunskap om styrning, ledning och organisering och logiker som styr handling och kommunikation i olika könade verksamheter. Om organiseringen och styrningen anpassas till verksamhetens särdrag och behov går det att få välfungerande, välpresterande och hälsosamma arbetsplatser i alla typer av verksamheter, oavsett om det är mest män eller kvinnor som jobbar där.

LarsSandman120x120Lars Sandman är professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för det nationella kunskapscentret Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Hans forskning rör etiska aspekter på resursfördelning inom vård och omsorg, etiska utmaningar med introduktion av ny teknik inom vård och omsorg, samt frågor kring delat beslutsfattande inom vård och omsorg. Han är etisk rådgivare åt ett antal myndigheter som Socialstyrelsen och Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU) och är för närvarande delaktig i ett arbete med att utvecklas metoder för etisk bedömning av projekt inom socialtjänsten vid SBU.

mats-svegfors 120x120Mats Svegfors har varit sakkunnig i ekonomidepartementet och under den andra Fälldin-regeringen utnämndes han till statssekreterare i bostadsdepartementet. Han var därefter chefredaktör för Svenska Dagbladet 1991–2000 och landshövding i Västmanlands län mellan2000 – 2009. Från februari 2009 till 1 oktober 2012 var Svegfors VD för Sveriges Radio AB. Mats Svegfors var ordförande i den parlamentariska ansvarskommittén, vars uppgift var att se över ansvarsfördelningen för offentlig verksamhet mellan central, regional och lokal nivå samt den regionala indelningen i Sverige. Han var därefter ensamutredare av regeringens stabsmyndigheter. Mats Svegfors kommer att tala om svensk politiks förmåga att genomföra stora reformer. Det svenska politiska systemet har stor kapacitet att fatta beslut som innebär stora förändringar i landets styrelse när det verkligen gäller. Däremot saknas förmågan att fatta de stora, nödvändiga besluten med god framförhållning i förhållande till förändringar som kommer att inträffa och som vi är väl medvetna om.

Win 6936Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet, tidigare gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola. Han håller för närvarande på med att avsluta en omfattande forskningsstudie för Sverige Kommuner och Landsting (SKL) när det gäller vår tids samhällsomdaning där det globala flätas samband med det lokala och statens roll förändras. I fokus för forskningsstudien står det sätt på vilket medskapande medborgardialog kan bidra till att värna den sociala hållbarheten. Hans Abrahamsson kommer med utgångspunkt i vår tids stora samhällsomdaning att visa på hur processer som globalisering, migration och urbanisering i samverkan flätar ihop det globala med det lokala. Han kommer att prata om välfärdsstatens förändrade roll, liksom om medskapandets och den gemensamma sektorns betydelse när det gäller att bidra till framväxandet av ett välfärdssamhälle byggt på ett nytt samhällskontrakt.

Övriga medverkande

Farid Basill tema 3 session 2Farid Basill, enhetschef, Sektor individ och familjeomsorg och funktionshinder
Medverkar i tema 3, session 2.

 

Ewa Book, enhetschef Hälsan och Arbetslivet
Medverkar i tema 2, session 2.

Bild Bernmar Daniel 171011Daniel Bernmar, kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunstyrelse
Medverkar i tema 3, session 1.

 

Erik Berntson, docent, Stockholms universitet
Medverkar i tema 4, session 2.

Lisa BjörkLisa Björk, Institutet för stressmedicin
Medverkar i tema 4, session 1.

 

 

mia Busk tema 4 session 2 Kristofer Samuelsson PhotographyMia Busk, projektledare, Suntarbetsliv
Medverkar i tema 4, session 2.

 

 

Linda CorinLinda Corin, Institutet för stressmedicin
Medverkar i tema 4, session 1 och session 2.

 

 

Mikael Cäker, docent och forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Medverkar i tema 3, session 2.

Lotta Dellve6Lotta Dellve, professor och forskare Göteborgs universitet
Medverkar i tema 1, session 2.

 

 

KRISTINA.JPGKristina Hedberg, journalist, Sveriges television
Medverkar i tema 1, session 2.

 

 

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin
Medverkar i tema 2, session 1.

Kicki Jaballah 171024Kicki Jaballah, enhetschef, Skola i centrum Västra Hisingens stadsdelsförvaltning,  Göteborgs stad
Medverkar i tema 3, session 2.

 

Niklas Karlsson 2Niklas Karlsson, ordförande Kommunutredningen och riksdagsledamot (s)
Medverkar i tema 1, session 1.

 

lena langletLena Langlet, samordningsansvarig för demokratiområdet, Sveriges Kommuner och Landsting, med ett särskilt ansvar för medborgardialogprojektet
Medverkar i tema 1, session 2.

 

Roy LiffRoy Liff, docent och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Göteborgs universitet
Medverkar i tema 2, session 2.

 

Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen
Medverkar i tema 1, session 1.

Malin Ljungzell. Kristofer Samuelsson PhotographyMalin Ljungzell, projektledare, Suntarbetsliv
Medverkar i tema 4, session 2.

 

 

Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg Region Västmanland och forskare på Karolinska Institutet
Medverkar i tema 2, session 1.

Mikael Löfström akademichefMikael Löfström, universitetslektor och forskare Högskolan Borås
Medverkar i tema 1, session 1.

 

 

Mats Ryderheim, Arbetsmiljöverket
Medverkar i tema 4, session 1 oc session 2.

Anders Ro╠êhfors_200x133_gra╠è bakgrundAnders Röhfors (m), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Arboga
Medverkar i tema 1, session 1.

 

Sara Schelin Ko╠êping 171010Sara Schelin, kommunchef Köpings kommun
Medverkar i tema 1, session 1.

 

 

totteTotte Staxäng, förvaltningscontroller, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad
Medverkar i tema 3, session 2.

 

Pelle_Strengbom_9607Pelle Strengbom (s), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Kungsör
Medverkar i tema 1, session 1.

 

Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
Medverkar i tema 4, session 1.

Ewa Wikstro╠êm_portra╠êtt_byCarinaGranEwa Wikström, professor och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Medverkar i tema 2, session 2.

 

Hamid Zafar Tema 3 session 2Hamid Zafar, rektor, Sjumilaskolan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad
Medverkar i tema 3, session 2.

 

Johan Åkesson, ek lic och forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Medverkar i tema 3, session 2.