Nya förutsättningar skapar nya behov av organisationsformer för kommuner och landsting

De demografiska förändringarna, den teknologiska utvecklingen och urbaniseringen ställer nya villkor på såväl hur kommuner organiserar sig som vilken verksamhet de kan och bör bedriva. Möjligheten och förmågan att rekrytera personal är idag på agendan i nästan alla kommuner. Dessutom förändras medborgarnas sätt att organisera sig. De traditionella partipolitiska förbunden ersätts av snabbrörliga sociala forum. För att möta framtidens utmaningar pågår ett omfattande arbete på olika nivåer, från statliga utredningar till lokala initiativ.

Man kan se flera huvudlinjer i utvecklingen, exempelvis behovet av en ökad samverkan mellan kommuner och landsting, men också att kommuner gör en översyn av den befintliga verksamheten.

En trend som blivit tydlig under senare år är att medborgarna organiserar sig utanför de traditionella strukturerna för att driva enskilda frågor. Hur organiserar sig kommuner och landsting för att kunna möta denna typ av medborgarinflytande?

Historiskt har vi löst många problem med att slå ihop organisationer och skapat större enheten, men kan det finnas stordriftsnackdelar? Finns det andra sätt att hantera våra effektivitetsutmaningar?

I detta tema tar vi utgångspunkt i hur man på central nivå arbetar med frågan. Representanter för den parlamentariska utredningen, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, ger en lägesrapport. Vi kommer också att få exempel på annorlunda sätt att organisera välfärden och slutligen presenteras svensk aktuell forskning.