Nya förutsättningar skapar nya behov av organisationsformer för kommuner och landsting

De demografiska förändringarna, den teknologiska utvecklingen och urbaniseringen ställer nya villkor på såväl hur kommuner organiserar sig som vilken verksamhet de kan och bör bedriva. Möjligheten och förmågan att rekrytera personal är idag på agendan i nästan alla kommuner. Dessutom förändras medborgarnas sätt att organisera sig. De traditionella partipolitiska förbunden ersätts av snabbrörliga sociala forum. För att möta framtidens utmaningar pågår ett omfattande arbete på olika nivåer, från statliga utredningar till lokala initiativ.

Man kan se flera huvudlinjer i utvecklingen, exempelvis behovet av en ökad samverkan mellan kommuner och landsting, men också att kommuner gör en översyn av den befintliga verksamheten.

En trend som blivit tydlig under senare år är att medborgarna organiserar sig utanför de traditionella strukturerna för att driva enskilda frågor. Hur organiserar sig kommuner och landsting för att kunna möta denna typ av medborgarinflytande?

Historiskt har vi löst många problem med att slå ihop organisationer och skapat större enheten, men kan det finnas stordriftsnackdelar? Finns det andra sätt att hantera våra effektivitetsutmaningar?

I detta tema tar vi utgångspunkt i hur man på central nivå arbetar med frågan. Representanter för den parlamentariska Kommunutredningen, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, ger en lägesrapport. Vi kommer också att få exempel på annorlunda sätt att organisera välfärden och slutligen presenteras svensk aktuell forskning.

I samband med att du anmäler dig till konferensen kan du välja vilka sessioner du vill gå på.

SESSION 1:
Sammanslagning, samverkan eller outsourcing.

9/1 13.00 – 15.30 (inkl en paus)
Är lösningen på många av offentlig sektors utmaningar att slå samman enheter? Det kan gälla kommuner, kommundelar eller enskilda kommunala och landstingsdrivna verksamheter. Kommer teknikutvecklingen att ställa all tidigare organisationsutveckling på ända? Nya former för samarbeten blir möjliga både mellan offentliga aktörer och mellan offentliga och olika former av privat drivna verksamheter och inte minst i relationen till medborgarna.

Den statliga Kommunutredningen har i uppdrag att både analysera kommuners situation och komma med förslag. Under denna session kommer ordförande i Kommunutredningen Niklas Karlsson och huvudsekreteraren Sverker Lindblad att presentera hur långt de kommit. Mats Svegfors kommer, med sin erfarenhet från offentlig förvaltning, att kommentera utredningsarbetet.

Kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har sedan många år samarbetat inom flera områden. I augusti 2016 ingicks ett avtal om ett fördjupat samarbete för att stärka såväl de enskilda kommunerna som regionen. Processen är lång och erfarenheterna många. Lyssna på erfarenheterna från tre personer som sitter mitt i omvandlingsarbetet.

Vilka utmaningar finns för samverkan mellan kommuner och landsting? Hur sker styrningen? Vad kommer det säg att det är så svårt att få till långsiktiga lösningar? Det finns en hel del erfarenhet och forskning som kommer att presenteras.

Medverkande i session 1:

 • Niklas Karlsson, ordförande Kommunutredningen och riksdagsledamot (s)
 • Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen
 • Pelle Strengbom (s), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Kungsör
 • Anders Röhfors (m), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Arboga
 • Rolf Solli
 • Sara Schelin, kommunchef Köpings kommun
 • Mats Svegfors, tidigare statssekreterare, chefredaktör, landshövding och statlig utredare
 • Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen
 • Mikael Löfström, universitetslektor och forskare Högskolan Borås
 • Anders Östebo

SESSION 2:
Förändringar, försämringar eller en nödvändig utveckling? Medborgare eller motborgare? Former för medborgardialog i en ny värld.
10/1 9.15 – 11.30 (inkl en paus)
Världens problem knackar på dörren, teknikutvecklingen tar jättekliv och nya typer av samarbeten ser dagens ljus. Kraven från, och på, medborgarna ökar.
Urbaniseringen skapar utmaningar för politiker och tjänstemän. Det blir upprorsstämning när den lokala förlossningsavdelningen skall att läggas ner. Det blir svårt att upprätthålla kvalitén och svårt att anställa ny personal i stora delar av landet.

Offentlig sektor har alltid utvecklats och måste förändras för att klara sitt uppdrag. Politiker och tjänstemän sitter i skruvstädet mellan begränsade resurser och medborgarnas krav på en relevant och nära välfärd. Hur arbetar man med att möjliggöra en förändring av verksamheten, som vissa alltid vill tolka som en försämring, samtidigt som medborgarna skall få en rimlig möjlighet att få inflytande över utvecklingen?
Runt om i landet pågår utvecklingsarbeten med inriktning mot att utveckla dialog mellan medborgarna och olika delar av den offentliga sektorn. Vad görs, och vad måste göras, för att det skall finnas en acceptans för de förändringar som många anser nödvändiga? Vilka kanaler använder medborgarna och vad händer om den offentliga sektorn förlamas inför risken att det kan bli en mediastorm, antingen i gammelmedia eller i sociala medier.

I denna session bjuds ni in på en resa från de stora globala perspektiven till de lokala. Lena Langlet, samordningsansvarig för demokratiområdet på SKL och forskaren Hans Abrahamsson berättar om de stora trenderna och de lokala utvecklingsarbetena.
Träffa forskaren som genomfört ett projekt som studerat hur chefer i offentlig sektor hanterar mediadrev. Vilken roll har journalistiken och hur agerar traditionella media i ett förändrat medielandskap? Kristina Hedberg från SVT:s uppdrag granskning berättar om journalistikens uppdrag.

Medverkande i session 2:

 • Lena Langlet, samordningsansvarig för demokratiområdet, Sveriges Kommuner och Landsting, med ett särskilt ansvar för medborgardialogprojektet
 • Hans Abrahamsson, universitetslektor och forskare Göteborgs universitet
 • Lotta Dellve, professor och forskare Göteborgs universitet
 • Kristina Hedberg, journalist, Sveriges television
 • Ingrid Persson, Nätverksledare, Västra Hisingen Stadsdelsförvaltning, Göteborg Stad
 • Ulrika Stöök, Utvecklingsledare, Västra Hisingen Stadsdelsförvaltning, Göteborg Stad
 • Rolf Solli
 • Anders Östebo